ගගාරින්

මේ අවදානම් සහගත කාල වකවානුවේ අභ්‍යවකාශ ලෝලී ඔබ වෙනුවෙන් චිත්‍රපට කිහිපයකම විස්තර ඔබ වෙත ගෙන එනු ලැබුවා. මෙහිදී මම ප්‍රධාන ධාරාවේ ජනප්‍රිය චිත්‍රපට වෙනුවට මම හැකි තාක් උත්සාහ කලේ සත්‍ය සිදුවීම් පදනම් කරගත් සිනමා ඔබ වෙත සමීප කරවීමටයි. ගගාරින් චිත්‍රපටය අද ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ මෙම සිදුවීම සහ අද දවස සමග ඇති සුවෙශේෂී සබදතාවය නිසා.…