ආකාශ වස්තු නාමකරණය

ඔබටත්  සුරතලෙක් සිටිනවාද? උගේ නම කුමක්ද? (ඔබට සුරතලෙකු නැත්නම් සිතන්න ඔබට සිටියා නම් මොන වගේ නමක් ඔබ යොදා ගනීද කියා). දැන් සිතන්න ඔබේ සුරතලාට පැටවුන් දස දෙනක් ලැබුණා කියා. ඔබ ඔවුන්ව අමතන්නේ කෙසේද? දැන් සිතන්න එම පැටවුන් වැඩී ඔවුන්ගේත් පැටවුන් දස දෙනා බැගින් වැදුවා කියා. ඔබ මේ සියලු දෙනා නම් කරන්නේ කෙසේද? මෙය දිගින් දිගටම…