අන්තර්ජාතික අභ්‍යවකාශ මධ්යස්ථානයේ සිට සාගරය සිතියම් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක්

නවතම සංකල්පයකට අනුව යමින්, පෘතුවිය මතුපිට ඇති සාගරයන් හි උසෙහි විචලතාවයන් ඇතුළුව විදිද තොරතුරු ලබා දීමට හැකි වන පරිදි අන්තර්ජාතික අභ්යිවකාශ මධ්යස්ථානය උපකරණයක් සවිකිරීමේ අවස්ථාවක් උදා වී තිබෙනවා.(අන්තර්ජාතික අභ්යිවකාශ මධ්යස්ථානය) පෘතුවියේ අප දැනට දැක ඇති ඉතාමත් සොදුරු රූපයන් බොහොමයක් අජටාකාශ ගාමින් මගින් ලබා ගත රුප රාමු වේයි. මදකට සිතා බැලුවහොත් දිනකට වාර 16, 400km ඉහලින්…