ලිරිඩ් උල්කාපාත වර්ෂාව 2015

ලිරිඩ් උල්කාපාත වර්ෂාව මෙම වසරේදීද හෙට සහ අනිද්දා ( අප්‍රේල් 22 සහ 23) දිනයන්හි ශ්‍රී ලංකා වාසින් හට නිරීක්ෂණය කිරීමට අවස්ථාව උදා වී තිබේ. මෙම දෙදින තුල මධ්‍යම රාත්‍රියේ නැගෙනහිර අහසේ ද අලුයම හිස් මුදුන්ව ලයිරා(Lyra) තාරකා රාශිය පසුබිම් කරගෙන නිරීක්ෂණය වෙන මෙම ලිරිඩ් උල්කාපාත වර්ෂාවහි පැයකට උල්කාපාත 40 පමණ නිරීක්ෂණය කිරීමට හැකි වෙනු ඇති..

අප්‍රේල් 4 වෙනිදා චන්ද්‍රග‍්‍රහණයක් !!!

2015 අප්‍රියෙල් මස 4 වෙනිදා අර්ධ චන්ද්‍රග්‍රහණයක් නිරීක්ෂණය කීරීමට ශ්‍රී ලංකාවාසින් හට අවස්ථාව උදා වී තිබෙනවා. මෙම චන්ද්‍රග්‍රහණය නිරීක්ෂණය කිරීමට හැකි වන්නේ සවස් කාලයේදී. පොහොය දිනයක් වෙන මෙදින සවස 6.15 සිට සවස 7.15 දක්වා නැගෙනහිර අහසේ මෙම චන්ද්‍රග්‍රහණය නිරීක්ෂණය කිරීමට හැකි වන අතර එහි උපරිම අවස්ථාව සවස 6.17 ට නිරීක්ෂණය කිරීමට හැකි වෙනු ඇති. බොහෝ…